13 juuli 2024

Põhikiri

Eesti Anestesioloogide Seltsi (edaspidi: Selts) põhikiri on kinnitatud 17. detsembril 1998.a. sõlmitud asutamislepinguga.

1. Üldsätted

1.1     Mittetulundusühing Eesti Anestesioloogide Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Seltsi eesmärkideks on:

1.2.1 Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse parandamine ja kontrollimine, teadussaavutuste propageerimine ja praktikasse juurutamine anestesioloogia ja intensiivravi alal, ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks ning ravikvaliteedi parandamiseks;

1.2.2. elanikkonnale põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks eluohtlike haigusseisundite korral, avalikkuse teavitamine intensiivraviga seotud meditsiinieetika  ja  anesteesiaalastest küsimustest;

1.2.3. osavõtt anestesioloogia ja intensiivravi alase erialase koolituse ja teadustöö koordineerimisest ja planeerimisest;

1.2.4. osavõtt erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisest;

1.2.5. Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes.

1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

1.3.1 korraldab koosolekuid, seminare, täiendõpet, konverentse ja muid üritusi;

1.3.2. korraldab avalikkusele harivaid koolitusi, seminare, koosolekuid ja heategevuslikke üritusi;

1.3.3. teeb koostööd teiste seltside ja teadusasutustega nii kodu kui välismaal;

1.3.4. asutab vajadusel sektsioone;

1.3.5. korraldab vajadusel kirjastustegevust, anestesioloogia ja intensiivravi alaste õppematerjalide koostamist, toimetamist, tõlkimist ja levitamist; koostab avalikkusele teavitusmaterjale

1.4. Seltsi nimi on EESTI ANESTESIOLOOGIDE SELTS, lühendatult EAS, inglisekeelne vaste: Estonian Society of Anesthesiologists

1.5. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

2. Liikmelisus

2.1. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Seltsi põhikirja nõuetele.

2.2. Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed, välisliikmed ja toetajaliikmed.

2.3. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi arstid või teised kõrgharidusega spetsialistid, kes on seotud anestesioloogia ja intensiivravi alase teadusliku, pedagoogilise või ravitegevusega. Tegevliikmeteks vastuvõtmine toimub kandidaadi kirjaliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega. Seltsi auliikmeteks valitakse silmapaistvaid arste, samuti isikuid, kellel on erilisi teeneid anestesioloogia ja intensiivravi edendamisel, samuti Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikmed valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Välisliikmeteks valitakse väljaspool Eesti Vabariiki töötavaid arste või isikuid, kellel on erilisi teeneid anestesioloogia ja intensiivravi edendamisel Eesti Vabariigis, samuti Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisele kaasaaitamisel. Välisliikmed valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Seltsi toetajaliikmeteks võidakse arvata füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus on suunatud anestesioloogia ja intensiivravi edendamisele või Seltsi eesmärkide taotlemisele ja elluviimisele. Seltsi toetajaliikmeks vastuvõtmine toimub avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega.

2.4. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

2.5. Liikmel on õigus astuda Seltsist välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist Seltsi liikmete nimekirjast.

2.6. Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta on jätnud tasumata liikmemaksu ühe aasta möödumisel tasumise tähtajast; kui ta süüliselt ei täida muid põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Seltsi huve. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Seltsi liikmete suhtes, kes on rikkunud Seltsi põhikirja nõudeid, tekitanud Seltsile ainelist või moraalset kahju, võib Selts kohaldada mõjutamise vahenditena ka märkust või noomitust.

2.7. Seltsi liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Sisseastumismaksu peab Seltsi liige tasuma ühe (1) kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku otsusega muuta.

2.8. Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Seltsi varale.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.

3.2. Seltsi liikmel on õigus:

3.2.1. osaleda Seltsi tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;

3.2.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.2.3. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, esitada juhatusele ettepanekuid, teha arupärimisi ja tutvuda Seltsi dokumentatsiooniga;

3.2.4. astuda Seltsist välja;

3.2.5. osaleda Seltsi üritustel.

3.3. Seltsi liige on kohustatud:

3.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Seltsi põhikirjas või Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

3.3.3. võtma osa Seltsi ühistegevusest ja aitama kaasa Seltsi ülesannete lahendamisele;

3.3.4. hoidma Seltsi vara.

4. Juhtimine

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Seltsi tegevliikmed. Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Seltsi tegevliige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.

4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. põhikirja muutmine;

4.3.2. Seltsi eesmärgi muutmine;

4.3.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;

4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.3.5. juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;

4.3.6. Seltsi liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruste kinnitamine;

4.3.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 14 (neliteist) päeva

4.5. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord aastas.

4.6. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud lihtkirjaliku volikirja  alusel üle 30% Seltsi liikmetest.

4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise ja Seltsi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.8. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb seitsmest (7) liikmest.

4.9. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

4.10. Juhatuse liikmed (s.h. juhatuse esimehe, edaspidi: Seltsi president) valib ja kutsub tagasi üldkoosolek tingimusel, et juhatuse koosseis peab uuenema vähemalt kahe (2) liikmega. Seltsi president valitakse juhatuse liikmeks veel teiseks volituste ajaks. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda.

4.11. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.12. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.

4.13. Seltsi juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole Seltsi juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.

5. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus

5.1. Seltsi finantsmajandustegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kolmeks (3) aastaks.

5.2 Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik Seltsi juhatuse liikmed.

6. Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

6.1. Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

6.2. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

Uudised